Bosanski | Engleski |

 

  ZAKONI I PRAVILNICI

Pravilnik o ortopedskom dodatku vojnih invalida;

Na osnovu člana 55. stav 1. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica (''Službene novine Federacije BiH'', broj: 33/04), Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, d o n o s i: 

P R A V I L N I K
O ORTOPEDSKOM DODATKU VOJNIH INVALIDA

Član 1.


Pravo na ortopedski dodatak na osnovu člana 15. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica ima vojni invalid kome je vojni invaliditet utvrđen na osnovu Pravilnika o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta zbog sljedećih oštećenja organizma koja se razvrstavaju u tri stepena i to:

1)

U prvi stepen:

a)

amputacija dva ili više ekstremiteta po osnovu kojih se utvrđuje vojni invaliditet I grupe;

b)

oštećenje funkcije dva ili više ekstremiteta koje je posljedica zadobijene rane ili povrede, a po osnovu koje se utvrđuje vojni invaliditet od 100% I ili II grupe;

c)

potpun gubitak vida na oba oka;

č)

amputacija jedne noge u nadkoljenici ili jedne ruke u laktu ili nadlaktici;

2)

u drugi stepen:

a)

amputacija jedne noge u potkoljenici;

b)

amputacija jedne podlaktice ili jedne šake;

c)

oštećenje funkcije jednog ili više ekstremiteta koje je posljedica zadobijene rane ili povrede, kao i obostrana amputacija nožja po Chopartu, ako se za oštećenje, odnosno amputaciju utvđuje vojni invaliditet od 80% ili 90%;

3)

u treći stepen:

a)

obostrana amputacija donožja po Lisfranku, ili obostrana amputacija nožja po Chopartu, ili kombinacija tih amputacija, po osnovu kojih se utvrđuje vojni invaliditet ispod 80%;

b)

amputacija ili eksartikulacija u skočnom zglobu;

c)

oštećenje funkcije jednog ekstremiteta koje je posljedica zadobijene rane ili povrede, ako se za oštećenje tog ekstremiteta utvrđuje vojni invaliditet od 60% ili 70%;

č)

amputacija stražnjeg dijela stopala po osnovu koje se utvrđuje vojni invaliditet najmanje 50%;

ć)

oštećenje funkcije jednog ili više ekstremiteta koje je posljedica bolesti, a po osnovu kog se utvrđuje vojni invliditet od najmanje 80%;

d)

potpun gubitak vida na jednom oku.


Član 2.


Ovaj pravilnik će se primjenjivati od dana početka primjenjivanja Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica (''Službene novine Federacije BiH'', broj: 33/04) kao i za korisnike prava iz člana 69. stav 2. navedenog zakona.


Član 3.


Danom početka primjene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o oštećenjima organizma po osnovu kojih vojni invalid ima pravo na ortopedski dodatak i razvrstavanju tih oštećenja u stepene (''Službeni list R BiH'', broj: 2/92, 6/94, i 13/94) i Pravilnik o tjelesnim oštećenjima na osnovu kojih vojni invalidi imaju pravo na ortopedski dodatak i o razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve (''Narodni list HR-HB'', broj 28/96).


Član 4


Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


Broj:

Sarajevo,

M I N I S T A R

Ibrahim Nadarević

0 Comments
Posted on 16 Dec 2009 by savez
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me