Bosanski | Engleski |

 

O NAMA

* Savez ratnih vojnih invalida BiH

 Je dobrovoljna, nevladina, nestranačka,

Antifašistička, demokratska, multinacionalna organizacija udrženih građana – RVI, koji prihvataju njegova programska opredjeljenja i Statut.

* Savez RVI BIH, kao interesnu organizaciju, osnovali su ratni vojni invalidi učesnici odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95, u cilju ostvarivanja i zaštite ličnih i zajedničkih prava i interesa u društvu. Savez RVI BIH je osonovan u Tuzli 10 – 11 septembra 1994.godine.

Savez RVI BIH je organizovan na teritorajalnom principu.

a) na nivou općina – Organizacija RVI (općine)

b) na nivou kantona – SRVI kantona

c) na nivou BiH – SRVI BIH

Organi Saveza RVI BIH su:

Skupština

Predsjedništvo

Nadzorni odbor

Osnovni programski ciljevi su:

zakonodavno-pravno regulisanje položaja i statusa RVI kroz donošenje “Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica”

rješavanja pitanja zapošljavanja, prekvalifikacije, dokvalifikacije i školovanja svog članstva,

pomaganje u formiranju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje RVI,

zdravstvena zaštita i stambeno zbrinajvanje RVI

SRVI BIH također ima za cilj stvaranje jedne zajedničke boračke organizacije sa svim već postojećim boračkim organizacijama koje za takvu oragnizaciju nađu interes.

* U skladu sa programskim ciljevima SRVI BIH je protiv svake vrste diskriminacije na vjerskoj i nacionalnoj osnovi, protiv netrpeljivosti, a za toleranciju i mir, demokratiju, za istinu i pravdu, za vraćanje izbjeglih i raseljenih..

Članovi SRVI BIH:

Članstvo u organizacijama RVI je dobrovoljno. Pravo da budu članovi SRVI BIH imaju učesnici rata ‘92-’95, koji su kao pripadnici OS RBiH ( Armija, HVO, MUP ) zadobili ranu, povredu, ozljedu ili bolest pa je nastupilo oštećenje njihovog organizma.

Saradnja SRVI BIH sa drugim organizacijama:

SRVI BIH ima uspostavljenu kontinuiranu suradnju sa boračkim organizacijama, a posebno invalidskim organizacijama u BiH, koje BIH doživljavaju kao svoju .

SRVI BIH je uspostavila i razvila saradnju sa Veteranima SAD-a.

Savez RVI BIH je kao mlada organizacija već član Svjetske Federacije Veterana.

 

Sarajevo, januara 2002.godine