Bosanski | Engleski |

 

  NOVOSTI

OBRAZAC PUNOMOCI ADVOKATU ZA PRAVNE RADNJE PO PITANJU ZAHTJEVA ZA ISPLATU RAZLIKA INVALIDNINA
Ja,____________________________________, iz_______________________________________ (ime i prezime) (puna adresa stanovanja) d a j e m P U N O M O Ć GAJEVIĆ SEADU, advokatu iz SARAJEVA, Ulica Sarači broj 77; (objekat Morića Han), kojom GA o v l a š ć u j e m - da sastavi i, FEDERLNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO OSLOBODILAČKOG RATA/ FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJA BRANITELJA I INVLAIDA DOMOVINSKOG RATA, podnese ŽALBU protiv ZAKLJUČKA – RJEŠENJA SLUŽBE, n a d l e ž n e za boračko invalidsku zaštitu OPĆINE ___________________________, Broj:__________________________od ________________________ odnosno zbog ćutanja administracije u vezi sa ZAHTJEVOM ZA ISPLATU RAZLIKE NAKNADA ZA PERIOD OD 01.01.2009.GODINE DO 28.02.2010.GODINE: - da, ukoliko ŽALBA bude odbijena, sastavi, i KANTONALNOM SUDU _____________________________ p o d n e s e TUŽBU p r o t i v RJEŠENJA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO OSLOBODILAČKOG RATA/ FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA, Broj: ________________________________ od _________________________; - da zastupa pred KANTONALNIM SUDOM u upravnom sporu; - da na svoj TRANAKCIJSKI RAČUN, Broj: 1602006500035886 otvoren kod VAKUFSKE BANKE DD SARAJEVO primi novac po osnovu razlike lične invalidnine, odnosno dodatka za njegu i pomoć drugog lica, odnosno ortopedskog dodatka, i - da preuzima i druge radnje u vezi s tim, u skladu sa Ugovorom između Saveza RVI BIH (broj 18-56/11 od 13.03.2011), Organizacijom PŠ i PB BIH (broj 52/11 od 13.03.2011) i Gajević Seada, advokata iz Sarajeva. U, _____________ dana ___________2011.godine POTPIS VLASTODAVCA ____________________________ Broj Lične karte _________________
18 Mar 2011 by savez